KIAP Starts Family and Inheritance Law Practice

 

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar da eşit olarak mirasçıdırlar.

Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar.

Miras bırakanın ölümü sonrasında miras ile ilgili uyuşmazlıkların çıkması durumlarında miras hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın hukuki görüşünü almanız son derece önemlidir. Miras hukukuna ilişkin detaylı incelemeleri aşağıda yer alan yazılarımızda bulabilirsiniz.