CITIZENSHIP APPLICATION - foreign concultancy, aplication, apply, consulting services | Antalya E-İkamet

 

 

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılabilir. Sonradan vatandaşlık kazanma imkanından sadece bir devletin uyruğunda bulunanlar değil vatansızlar da yararlanabilir. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkündür. Hangi yolla başvurulduğuna göre başvuru şartları ve gerekli belgeler değişmektedir.

A. YETKİLİ MAKAM KARARIYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

I. TÜRK VATANDAŞLIĞININ GENEL OLARAK KAZANILMASI

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bireyler aşağıdaki şartları taşıması halinde Bakanlık Kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 • Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmiş olmak
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla teyit etmek
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

II. TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ OLARAK KAZANILMASI

5901 sayılı TVK m. 12’de Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması dört farklı grupta değerlendirilmiştir.

a) TVK m. 12/1-a Kapsamındaki Kişiler

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

b) TVK m. 12/1-b Kapsamındaki Kişiler

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu istisnai olarak vatandaşlık kazanabilir. Ancak Türk Vatandaşlığı Kanun’unun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinde aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancının, Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabileceği belirtilmiştir.

i. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
ii. En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
iii. En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
iv. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
v. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
vi. En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

c) TVK m. 12/1-c Kapsamındaki Kişiler

Üçüncü grup Türk Vatandaşlığını kazanmalarını Cumhurbaşkanının zaruri gördüğü kişilerdir.

d) TVK m. 12/1-d Kapsamındaki Kişiler

İstisnai haller kapsamında Türk vatandaşlığını kazanabilecek dördüncü grup Göçmen olarak kabul edilen kişilerdir. Göçmen sayılabilecek kişiler ise İskan Kanun’a göre belirlenmektedir.

III. TÜRK VATANDAŞLIĞININ YENİDEN KAZANILMASI

Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması ikamet şartlı ve ikamet şartsız olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

a. Türk Vatandaşlığının İkamet Şartı Aranmaksızın Yeniden Kazanılması

Başvuranın Türkiye’de ikamet edip etmediğine bakılmaksızın, aşağıdaki şartlardan birini taşıması ve millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması durumunda Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilir.

 • Çıkma izni alarak Türk Vatandaşlığından çıkan kişiler,
 • Anne veya babalarına bağlarından dolayı Türk Vatandaşlığını kaybedip, kanunen Türk Vatandaşlığını 18 yaşına geldikten 3 yıl içinde seçmeyen kişiler.

b. Türk Vatandaşlığının İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Kazanılması

Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmesi şartıyla;

 • Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayarak ve Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Cumhurbaşkanının izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam ederek Türk Vatandaşlığını kaybedenler Cumhurbaşkanı kararıyla,
 • TVK m. 34 uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk Vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık Kararıyla,

Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilir.

IV. TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASI

Türk vatandaşıyla evlenmek kendi başına doğrudan Türk vatandaşlığının kazanılması sonucunu doğurmaz. Ancak aşağıdaki şartları taşıması halinde Türk vatandaşıyla evlenen yabancı Türk vatandaşlığını kazanabilir;

 • Bir Türk vatandaşı ile 3 yıl boyunca evli olmak,
 • Evliliğin devam etmesi,
 • Aile birliği içinde yaşama,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayan faaliyette bulunmamak,
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılamasının olmaması veya hükümlü ya da tutuklu bulunmamak,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel hali bulunmamak,

Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

B. EVLAT EDİNME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Evlat edinme yoluyla da Türk vatandaşlığı kazanılabilir. Ancak evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanacak yabancı kişinin aşağıdaki şartları taşıması gereklidir;

 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
 • Ergin olmamak,

Evlat edinilen kişi, Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinen ile arasındaki evlatlık ilişkisinin herhangi bir şekilde son bulması halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

C. SEÇME HAKKININ KULLANILMASIYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Ana veya babaya bağlı olarak iradesi dışında Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler, seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.