What New Landlords Need to Know - 2020 Guide - Revenues & Profits

 

TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYANILARAK TAHLİYE DAVASI

Kiracı; kiralananın teslim edilmesinden sonra, tahliye taahhütnamesi yaparak kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı üstlenebilir. Tahliye taahhütnamesi yapılması halinde kiraya verenin; herhangi bir başka nedene dayanmaksızın veya tazminat ödeme yükümü altına girmeksizin kira ilişkisini sona erdirebilme imkanı doğar.

Ancak burada önemli olan husus kanunen geçerli bir taahhütnamenin yapılmış olmasıdır. Bu da bir takım şartlara bağlıdır;

1. TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR

Kiralanan taşınmazın, belirlenen tarihte boşaltılacağına dair tahliye taahhütlerinin yazılı olması şarttır. Sözlü tahliye taahhüdü geçerli değildir. Adi yazılı şekil şartı aranır.

Ayrıca tahliye taahhütnamesinin noterlikçe onaylanması veya düzenlenmesi aranmamaktadır. Taraflar isterse aksini kararlaştırabilir. Tahliye taahhütnamesinin noterlikçe onaylanması ve düzenlenmesi, tahliye isteminin icraya konulması safhasında önem taşır.

2. TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ İLK KİRA SÖZLEŞMESİNDEN SONRA VERİLMİŞ OLMASI GEREKİR

İster kira sözleşmesinin şartlar kısmına yazılmak suretiyle ister ayrı bir yazılı veya noterlikçe düzenlenmiş veya onaylanmış belge şeklinde olsun, kira sözleşmesinin yapılışı sırasında verilmiş olan tahliye taahhüdünün bir geçerliliği yoktur. Konut veya iş yeri sıkıntısında olan kiracının bu baskı altında iradesinin sakatlandığı kabul edilir.

İlk kira ilişkisi kurulmadan önce ya da kurulurken alınan tahliye taahhütlerinin serbest iradeye dayanmaması nedeniyle geçersizdir. Taahhüt yapan kiracı; İrade sakatlığı nedeniyle, bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmesi gerekir. Aksi takdirde sözleşme geçersiz hale gelir.

Genellikle kiraya veren, kira sözleşmesi ile birlikte aldığı tahliye taahhütnamesine ileri tarih koyarak geçerli hale getirilmeye çalışmaktadır. Ancak böyle bir taahhüt serbest iradeye dayanmaz. Her türlü delille geçersizliği ispat edilebilir.

3. TAHLİYE TAAHÜTNAMESİNDE TAŞINMAZIN BOŞALTILACAĞI TARİH BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR

Tahliye taahhütnamesiyle birlikte kiracı, kiralananı belirli bir tarihte tahliye etmeyi üstelenir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için tahliye tarihinin belirlenebilir olması gerekir.

Hangi tarihte tahliye edileceği belli olmayan örneğin‘taşınmazı tahliye edeceğimi taahhüt ederim’şeklindeki ifadeler kabul edilemez.Tahliye taahhütleri kesin olmalıdır.

4. TAHLİYE TAAHÜTNAMESİNİ BİZZAT KİRACI YAPMIŞ OLMALIDIR

Belirli bir tarihte kiralanandan çıkacağını taahhüt eden kiracının aslında önemli bir hakkı elinden alınmaktadır. Mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla tahliye taahhütlerinin ancak kira sözleşmesinin tarafı olan kiracı yapabilmektedir. Aynı evde yaşıyor olsa bile aile üyelerinin tahliye taahhütnamesi yapması mümkün değildir.

Birden fazla kiracı olması durumunda ise zorunlu dava arkadaşlığı bulunması nedeniyle söz konusu tahliye taahhütnamesinin tüm kiracılar tarafından yapılmış olması geçerlilik şartıdır.

TAHLİYE TAAHÜDÜNE DAYALI İCRA VE DAVA YOLU

Kiracının; belirli bir tarihte kiralananı tahliye edeceğini taahhüt etmesine rağmen, söz konusu tarih geldiğinde tahliye etmemesi halinde kiraya verenin başvurabileceği iki yöntem vardır; tahliye davası açmak ve icra yoluna başvurmak. Ancak her iki yönteme başvurma hakkı da belirli bir süreye tabidir.

TBK m. 352/1 gereğince; kiracı, kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Yukarıdaki kanun maddesine göre kiraya verenin; hem tahliye davası açmak hem de icra takibini başlatmak için taahhüt edilen tarihi izleyen günden itibaren bir ay süresi vardır. Kiraya veren bir ay içinde iki yönteme de başvurmazsa, artık tahliye taahhütnamesine dayanarak taşınmazın tahliyesini talep edemez.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDENİYLE ÇIKACAK UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Kanuna göre kira sözleşmesine dayanan her türlü, tahliye, sözleşmenin feshi ve tespit davaları ve bu davalarla birlikte açılan alacak, tazminat davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Tahliye davaları taşınmazın aynına ilişkin değildir. Bu yüzden taşınmazın bulunduğu yerde açılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kiracının yerleşim yeri ya da kira sözleşmenin yapıldığı yerde açılabilir.